பிசியோதெரப்பி (உடற்பயிற்சி சிகிச்சை)


பிசியோதெரப்பியின் பங்கு என்ன? காயம், நோய் அல்லது ஊனத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அசைவு மற்றும் உடல்பயிற்சி, மேனுவல் தெரப்பி, கல்வி மற்றும் ஆலோசனை மூலம் பிசியோதெரப்பி உதவுகிறது. எல்லா வயதினரும் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், நோயாளிகள் வலியை நிர்வகிக்கவும், நோய்களைத் தடுக்கவும் பிசியோதெரப்பி உதவுகிறது

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

.

.

Facilities & Services

.

FAQ's

Yes, a Prior appointment is preferable to consult Rehab professionals to avoid delays/discomforts to the patients. Visit Manipal Hospitals for best physiotherapy treatment in Bangalore.

Yes, Rehab Physicians at PMR Department specialize in Botox injections for conditions like spasticity, pain, and dystonia.

Yes, post covid rehabilitation and Pulmonary rehabilitation services are provided by the PMR department on an OPD basis and Tele-rehabilitation( Video consultation).

Yes, women can take part in general fitness sessions (aerobics)& customised exercise programs. Special packages are available for antenatal and post natal physiotherapy sessions. To know more visit out top physiotherapy hospital in Bangalore for treatment.

Yes, hand rehab services are provided by our Rehab professionals.

Yes, we provide Physiotherapy services for TMJ dysfunctions. Get yourself treated at our best physiotherapy hospital in Old Airport road, Bangalore.

The objective of GR is to improve the functional independence and overall quality of life of our senior citizens in the community

Customised programs are provided to senior citizens with Hypertension, Diabetes, Stroke, Parkinson’s diseases, Dementia, Falls, gait and balance issues, Pain, cardiac and respiratory conditions, Arthritis and  Spondylosis, Neuropathy, Fatigue/ Generalised weakness,  Urinary Urgency/ Incontinence, Speech/ Swallow disorders, Sleep disorders. 

we also provide ambulatory aids, and home modifications to prevent falls and improve quality of life. Treatment protocols include a combination of counselling, medications and therapeutic interventions like Physiotherapy, Occupational therapy, Speech & Swallow therapy etc.

Yes, we have a dedicated paediatric rehabilitation unit which provides physiotherapy, occupational therapy and speech therapy services.

Yes, we provide rehabilitation services for individuals with renal conditions to improve the overall quality of life.

A video consultation facility is available for all Rehab services(Rehab physician, Physiotherapy, Occupational therapy and speech therapy sessions). Consult with our experts at best rehabilitation center in Bangalore.

Yes, Physiotherapy, Occupational therapy services are available. Please contact Home care service. 

Physiotherapy helps people affected by injury, illness or disability through movement and exercise, manual therapy, education, and advice. They maintain health for people of all ages, helping patients to manage pain and prevent disease. Visit our best physiotherapy hospital in Old Airport Road Bangalore.

நியமனம்
சுகாதார சோதனை
வீட்டு பராமரிப்பு
எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள
எங்களை தொடர்பு கொள்ள
review icon எங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
எங்களை அழைக்கவும்